NECHCETE ZBYTEČNĚ PLATIT ZA CHYBY?

Zajistíme komplexní služby v Požární ochraně a Bezpečnosti práce,
které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

Bezpečnost práce

Základní rozdělení: zákon 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zaměstnává-li zaměstnavatel:
a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Povinnosti BOZP firmy - 26 - 500 zaměstnanců

Zaměstnává-li zaměstnavatel 26 - 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Nemáte v tuto chvíli po ruce odborně způsobilou osobu v prevenci rizik avnechcete nebo nemůžete čekat další rok, případně roky, na splnění požadavků odborné praxe a investovat do opakovaných zkoušek odborné způsobilosti? Nabízíme Vám okamžitou odbornou a profesionální pomoc při řešení problematiky BOZP v nové či stávající společnosti.

Volejte, prosím, na telefonní číslo: 739 612 963 nebo pište na emailovou adresu: vladimir.urban@vevaplus.cz


 • Základní povinnosti platné pro všechny

 • Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
 • Vzájemně se písemně informovat o rizicích plynoucích z výkonu práce a pracoviště, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na zmiňovaném pracovišti
 • Soustavně vyhledávat a identifikovat rizika možného ohrožení zdraví zaměstnanců, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, a přijímat opatření k jejich odstranění, nelze-li rizika odstranit, vzniká povinnost zaměstnavatele je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení k minimalizaci ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
 • Provádět kategorizaci prací a informovat zaměstnance, do jaké kategorie byla jejich práce zařazena.
 • Poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje.
 • Spjatá s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, povinnost vyšetřovat příčiny vzniku úrazu, vést evidenci, zajišťovat preventivní opatření.
 • Vést evidenci pracovní doby, stanovit a rozvrhnout pracovní dobu, přestávku na jídlo a oddech, bezpečnostní přestávky atd.
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP dle povahy práci, pracovního zařazení atd.
 • Sdělit zaměstnancům zdravotnické zařízení poskytující závodní preventivní péči a umožnit účastnit se lékařských preventivních a mimořádných prohlídek.
 • Kompletní povinnosti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Úplný obsah povinností BOZP je mnohem obsáhlejší a složitější.

plaminek-vice.png, 793B   Kompletní povinnosti BOZP...


 • Pokuty za nedodržování povinností

Dle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, fyzické a právnické osob v rozmezí 200 000 Kč až 2 000 000 Kč dle povahy přestupku, resp. správního deliktu.

Dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, právnické i fyzické osoby až do výše 2 000 000 Kč, v některých případech až do výše 3 000 000 Kč.

Chcete-li ušetřit čas studováním všech povinností v úseku bezpečnosti práce, mít jistotu, že máte vše v souladu s legislativou a BOZP předpisy a nedoplácet za chyby z neznalosti a neodbornosti,
neváhejte nás kontaktovat,

RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME A POMŮŽEME!

Doporučujeme:


maleticka-farma.jpg, 16kB tcp.jpg, 14kB jsn.jpg, 20kB rehabilitace.jpg, 14kB lachmanek.jpg, 13kB hotelukaplicky.jpg, 3,9kB anoa.jpg, 2,6kB

Úvod
Naše služby
Požární ochrana (PO)
Bezpečnost práce (BOZP)
Reference

VEVA PLUS s. r. o.
komplexní servis požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP).

Zajišťujeme poradenství požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP), školení požární ochrany a bezpečnosti práce, dokumentaci požární ochrany a bezpečnosti práce, revize a kontroly požární ochrany a bezpečnosti práce.
Dodáváme a instalujeme požární ucpávky, protipožární zařízení - hasicí přístroje, hydranty, hadice...
Zajišťujeme kompletní správu budov.
Oblast působení: Jižní Čechy, Písek, Strakonice, Vodňany, Tábor, České Budějovice, Blatná, Sedlčany, Praha

plaminek-vice.png, 854B   KONTAKTY
VEVA PLUS s. r. o.
Požární ochrana • Bezpečnost práce

Mobil: 739 612 963
E-mail: vladimir.urban@vevaplus.cz

Webdesign: GDS COOL